Visit to Hong Kong University - Shenzhen Hospital on 25 Nov 2023